Wzór umowy

 

Umowa VPS

 

zawarta w dniu             roku w Puławach pomiędzy firmą:
eHost sp. z o.o. z siedziba w 24-100 Puławy,
ul. Cichockiego 13/6, NIP: 716-26-28-241, REGON: 432695915, reprezentowaną przez
Krzysztofa Dziewońskiego - właściciela, a

 

 

dalej zwanym Klientem, o następującej treści:

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Klient, po dokonaniu zapłaty za wybraną opcję, ma prawo dostępu do usługi hostingowej VPS na zasadach opisanych w Regulaminie usług hostingowych VPS eHost, dostępnym pod adresem https://www.ehost.pl/regulamin.php oraz stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Regulamin usług hostingowych VPS eHost stanowi integralną część niniejszej umowy.

§ 3

Klient zobowiązuje się opłacać w terminie miesięczny abonament.

§ 4

  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania na zasadach opisanych w Regulaminie.
  2. W przypadku zmiany danych adresowych Klient jest obowiązany powiadomić eHost.
  3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
  4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

§ 5

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 6

Klient oświadcza: Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem usług hostingowych VPS eHost i akceptuję go w całości.

 

 

.............................                                        ..............................

(pieczęć i podpis)                      (czytelny podpis lub pieczęć i podpis)

eHost                                           KLIENT